Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9499
W sumie: 78872

URZĄD GMINY

Urząd Gminy  

 

 

 

 

Gmina Osieck
08-445 Osieck, Rynek 1
Nr kier: 25; centrala: 685-70-26; tel. bezp.: 685-70-96; fax: 685-70-90
Adres e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl
powiat otwocki, woj. mazowieckie
NIP: 826-117-07-16
REGON: 711582285, 

PKD 8411Z

Bank Spółdzielczy Sobienie Jeziory o/Osieck

Nr 04919700040020000620000010

 

   Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Osieck dotycząca 
ochrony danych osobowych .
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuje się Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe,
a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Osieck reprezentowana przez Wójta,
(adres: Rynek 1, 08-445 Osieck, telefon kontaktowy: 25 6857026,
e-mail: ).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

- realizacji zawartych umów - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (pozyskiwanie danych głównie w celach kontaktowych).

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona zgoda.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym przepisach archiwalnych.

7) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa np. np. organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, wymiar sprawiedliwości, policja, prokuratura, banki, urzędy pocztowe oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.

8) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;

- prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
w art. 20 RODO;

-  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie
z  obowiązującym prawem.

11) Ponadto informuje się, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, będzie realizowana przez Administratora poprzez realizację obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO.

 

           Wójt Gminy
 

mgr inż. Karolina Zowczak

 

Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Osieck

1) mgr Adriana MizerskaSekretarz Gminy wew. 14

  sekretarz@gminaosieck.pl

2) mgr Joanna Bujańska - Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansów wew. 26

   Zastępca Skarbnika Gminy -  mgr Justyna Kamaszewska

  skarbnik@gminaosieck.pl

3) mgr Ewelina Rosłaniec - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wew. 17  

  usc@gminaosieck.pl   


4) Referat Finansowy:

    mgr Agnieszka Wiśnioch insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego biblioteki wew. 22

   ksiegowoscurzedu@gminaosieck.pl

    Teresa Dydek - insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego GOPS wew. 22

    ksiegowoscgops@gminaosieck.pl

    mgr Iwona Siwek- insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego placówek oświatowych oraz żłobka  wew. 13

   ksiegowoscszkol@gminaosieck.pl              

    mgr Katarzyna Osęka - insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego przedszkola wew. 13

    ksiegowoscgminy@gminaosieck.pl

 

   mgr Marta Mianowskainsp. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych wew. 20

 

    wymiarpodatku@gminaosieck.pl

    Dorota Kurek - insp. poboru podatków i opłat lokalnych wew. 20 

    poborpodatku@gminaosieck.pl      

  

5) mgr Grażyna Wasążnikinsp. ds. komunalnych, BHP  wew. 18

    gospodarkakomunalna@gminaosieck.pl

6) Teresa Nowak - insp. ds. obsługi Rady i archiwum wew. 15

    radagminy@gminaosieck.pl

7) Karolina Szostak - insp. ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

wew. 16

   planowanieprzestrzenne@gminaosieck.pl;

8) Magdalena Olszewska - podinsp ds. gospodarowania odpadami wew. 28

  gospodarkaodpadami@gminaosieck.pl

9) mgr inż. Piotr Gajownik - insp ds. wodociągu i kanalizacji wew. 27

  wod.kan@gminaosieck.pl

10)  mgr inż. Magdalena Powązka - insp. ds. zamówień publicznych, inwestycji gminnych i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych   wew. 18

inwestycje@gminaosieck.pl

11)  Karolina Szaniawska - insp. ds. obronnych, kryzysowych i ochrony środowiska wew. 27

obronnosc@gminaosieck.pl

12) Daniel Oprządek - insp. ds. techniczno - organizacyjnych i poboru opłat za wodę i kanalizację wew.21

techniczny@gminaosieck.pl

13) Sekretariat wew. 11

ugosieck@gminaosieck.pl

14) Mariusz Hałasa - Inspektor Ochrony Danych

rodo@gminaosieck.pl

 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osieck

Zmiana regulaminu

Nr 7.RO 2011.pdf

Regulamin Organizacyjny z 2013 r

Regulamin Organizacyjny z 2015 

Regulamin Organizacyjny z 2018 r.

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym z dnia 6 listopada 2018 r.

Regulamin Organizacyjny z dnia 1 grudnia 2020 r.

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.