Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 784
W sumie: 178457

URZĄD GMINY

Urząd Gminy  

 

 

 

 

Gmina Osieck
08-445 Osieck, Rynek 1
Nr kier: 25; centrala: 685-70-26; tel. bezp.: 685-70-96; fax: 685-70-90
Adres e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl
powiat otwocki, woj. mazowieckie
NIP: 826-117-07-16
REGON: 711582285, 

PKD 8411Z

Bank Spółdzielczy Sobienie Jeziory o/Osieck

Nr 04919700040020000620000010

 

   Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Osieck dotycząca 
ochrony danych osobowych .

Ochrona danych osobowych
(z wyłączeniem USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych)

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Gminy Osieck,

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

 1. Przetwarzanie danych w Urzędzie Gminy Osieck jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Osieck z siedzibą Osieck ul. Rynek 1, reprezentowany przez Wójta Gminy. Adres siedziby: Urząd Gminy Osieck, 08 445 Osieck, ul. Rynek 1, tel. (025)685- 70-26, fax (025)685-70-90 mail: ugosieck@gminaosieck.pl

W Urzędzie Gminy Osieck został powołany inspektor ochrony danych (IOD).
Dane kontaktowe: rodo@gminaosieck.pl, tel. 25 685-70-26 wew.15.

Adres: Urząd Gminy Osieck, 08 445 Osieck, ul. Rynek 1, pokój nr 8.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c
  i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.

art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych obowiązków Administratora. Będą przekazywane dane wyłącznie:
 1. odbiorcom danych upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów sektora ochrony zdrowia.
 2. innym odbiorcom danych, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
 3. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zapomnienia jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

           Wójt Gminy
 

mgr inż. Karolina Zowczak

 

Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Osieck

1) mgr Adriana MizerskaSekretarz Gminy wew. 14

  sekretarz@gminaosieck.pl

2) mgr Joanna Bujańska - Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansów wew. 26

   Zastępca Skarbnika Gminy -  mgr Justyna Kamaszewska

  skarbnik@gminaosieck.pl

3) mgr Ewelina Rosłaniec - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wew. 17  

  usc@gminaosieck.pl   


4) Referat Finansowy:

    mgr Agnieszka Wiśnioch insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego biblioteki wew. 22

   ksiegowoscurzedu@gminaosieck.pl

    mgr Iwona Siwek- insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego placowek oświatowych  wew. 13

   ksiegowoscszkol@gminaosieck.pl              

    Teresa Dydek - insp. ds. księgowości, po. głównego księgowego GOPS wew. 13

    ksiegowoscgops@gminaosieck.pl

   mgr Marta Mianowskainsp. ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych wew. 20

    wymiarpodatku@gminaosieck.pl

    Dorota Kurek - insp. poboru podatków i opłat lokalnych wew. 20 

    poborpodatku@gminaosieck.pl      

 

5) mgr Grażyna Wasążnikinsp. ds. komunalnych, BHP  wew. 18

    gospodarkakomunalna@gminaosieck.pl

6)  - insp. ds. kancelarii, archiwum i rolnictwa wew.11

   kancelaria@gminaosieck.pl ; rolnictwo@gminaosieck.pl

7) Teresa Nowak - podinsp. ds. obsługi Rady wew. 15

    radagminy@gminaosieck.pl

8) Karolina Szostak - insp. ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami

wew. 16

   planowanieprzestrzenne@gminaosieck.pl;

9) Magdalena Olszewska - insp ds. gospodarowania odpadami i ochrony środowiska wew. 28

  gospodarkaodpadami@gminaosieck.pl

10) mgr inż. Piotr Gajownik - insp ds. wodociągu i kanalizacji wew. 27

  wod.kan@gminaosieck.pl

11)  mgr inż. Beata Trzaskowska - insp. ds. zamówień publicznych, przygotowania i nadzoru nad realizacją inwestycji gminnych, koordynacji przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej  wew. 18

inwestycje@gminaosieck.pl

12)  Marika Górzyńska - insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, ewidencji i egzekucji opłat za wodę i kanalizację wew. 27

obronnosc@gminaosieck.pl

13) Daniel Oprządek - Inspektor Ochrony Danych wew. 21

rodo@gminaosieck.pl

14) Sekretariat wew. 11

ugosieck@gminaosieck.pl

 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osieck

Zmiana regulaminu

Nr 7.RO 2011.pdf

Regulamin Organizacyjny z 2013 r

Regulamin Organizacyjny z 2015 

Regulamin Organizacyjny z 2018 r.

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym z dnia 6 listopada 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.