Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 15377
W sumie: 15377

Przetargi


 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 roku

 

Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Osieck na rok 2019

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Osieck na rok 2019.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wykaz doświadczenie

Załacznik nr 7 -oświadczenie

Załącznik o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie

Załącznik nr 9 - mapy

zmiany do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty i częściowym unieważnieniu postępowania

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 835 000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysiecy zł)

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ.cd.

Załączniki do SIWZ doc.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

zawiadomienie o wyniku postepowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowego na drodze gminnej, na terenie dz.ew. 791 w miejscowości Augustówka

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Oświadczenia +załaczniki.doc.

wzór umowy

Przedmiar

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowanie na drodze gminnej na terenie dz.ew.791 w miejscowości Augustówka .

 

Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck w ramach Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Priorytet II ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki w rozszerzeniu .doc

Przedmiar nr 1

Przedmiar nr 2

Przedmiar nr 3

Przedmiar nr 4

Przedmiar - Jest to tylko materiał pomocniczy na prośbę i nie jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę czy treść. Właściwe są załączone wcześnie przedmiary w formacie pdf.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Architektura i konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Projekt zagospodarowania

Technologia

 

 

Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck w ramach Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Priorytet II ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 1

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki w rozszerzeniu .doc

Przedmiar nr 1

Przedmiar nr 2

Przedmiar nr 3

Przedmiar nr 4

Przedmiar - Jest to tylko materiał pomocniczy na prośbę i nie jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę czy treść. Właściwe są załączone wcześnie przedmiary w formacie pdf.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Architektura i konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Projekt zagospodarowania

Technologia

 

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości, wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez częśc roku, położone na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Informacja

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Złożone oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wykaz placówek oświatowych i publicznych oraz aptek

Załącznik nr 3a - Wzór umowy dot. właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe

Załącznik nr 3b - Wzór umowy dot. właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wykaz usług zrealizowanych

Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. powierzenia zakresu prac podwykonawcom

Załącznik nr 9 - Kompleksy działkowe (mapa)

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka - Gmina Osieck (odcinek - Zlewnia P4).

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Załączniki. doc

Załącznik graficzny

Przedmiar - część przyłącza

Przedmiar - część sieć kanalizacyjna

Projekt całościowy

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez częśc roku, położone na terenie gminy Osieck.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Załączniki w formacie doc.

Załącznik nr 8:

- mapa nr 1  

- mapa nr 2

ogłoszenie o przetargu

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie gminy Osieck

SIWZ

Załączniki w formacie doc.

Załącznik nr 8:

- mapa nr 1  

- mapa nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń uzdatniania wody i sieci wodociagowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, będącej w użytkowaniu Gminy Osieck.

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Osieck.

SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie doc.

Ogłoszenie o przetargu

Pytanie nr 1

zestawienie ofert

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki - Gmina Osieck.

Wybór oferty

Zestawienie - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi nr 3

Wydłużenie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi nr 1

Przedmiar robót poprawiony nr 2

Przedmiar robót poprawiony

Informacja z przeprowadzonej wizji lokalnej

SIWZ   

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Załączniki w formacie doc.                                                                                                      

Specyfikacja techniczna                                                                         

Przedmiar robót                                                                                        

Projekt instalacji elektrycznej                                                                    

Projekt instalacji wewnętrznych i zewnętrznych                                    

Projekt zagospodarowania terenu i przebudowy                                    

Rys. Arch. - Zagospodarowanie

Rys. Arch. 1

Rys. Arch. 2    

Rys. Arch. 3 

Rys. Arch. 4    

Rys. Arch. 5    

Rys. Arch. 6                                                          

Rys. Elektr. E1                                                                                                                                           

Rys. Elektr. E2                                                                    

Rys. Elektr. E3                                                                                           

Rys. Elektr. E4                                                                                           

Rys. Elektr. E5                                                                                           

Rys. Sanit. 1                                                                                             

Rys. Sanit. 2                                                                                            

Rys. Sanit. 3                                                                                             

Rys. Sanit. 4                                                                                             

Rys. Sanit. 5    

Rys. Sanit. 6     

Rys. Sanit. 7  

Rys. Sanit. 8

Rys. Sanit. 8a 

Rys. Sanit. 9   

Rys. Sanit. 9a        

Rys. Sanit. 9b   

Rys. Sanit. 10    

Rys. Sanit. 11                                                                

Rys. Techn. 1

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka - Gmina Osieck (odcinek - Zlewnia P3)

SIWZ Augustówka

Formularz i oświadczenia

Przedmiar robót

Przedmiar robót przyłącza

Przedmiar Przyłącza kanalizacyjne

Mapa projektowa

Szczegółowa specyfikacja wykonania robót

Ogłoszenie o zamówieniu 

Projekt całościowy

schemat kanalizacji całościowy

Pytanie 1

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym przetargu

Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy OSieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

projekt budowlany

rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

projekt budowlany 2

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.