Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11340
W sumie: 59592

Przetargi


 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku

 

Przetargi 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości, wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez częśc roku, położone na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Informacja

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Złożone oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wykaz placówek oświatowych i publicznych oraz aptek

Załącznik nr 3a - Wzór umowy dot. właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe

Załącznik nr 3b - Wzór umowy dot. właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wykaz usług zrealizowanych

Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. powierzenia zakresu prac podwykonawcom

Załącznik nr 9 - Kompleksy działkowe (mapa)

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka - Gmina Osieck (odcinek - Zlewnia P4).

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Załączniki. doc

Załącznik graficzny

Przedmiar - część przyłącza

Przedmiar - część sieć kanalizacyjna

Projekt całościowy

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez częśc roku, położone na terenie gminy Osieck.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Załączniki w formacie doc.

Załącznik nr 8:

- mapa nr 1  

- mapa nr 2

ogłoszenie o przetargu

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie gminy Osieck

SIWZ

Załączniki w formacie doc.

Załącznik nr 8:

- mapa nr 1  

- mapa nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń uzdatniania wody i sieci wodociagowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, będącej w użytkowaniu Gminy Osieck.

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Osieck.

SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie doc.

Ogłoszenie o przetargu

Pytanie nr 1

zestawienie ofert

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki - Gmina Osieck.

Wybór oferty

Zestawienie - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi nr 3

Wydłużenie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi nr 1

Przedmiar robót poprawiony nr 2

Przedmiar robót poprawiony

Informacja z przeprowadzonej wizji lokalnej

SIWZ   

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Załączniki w formacie doc.                                                                                                      

Specyfikacja techniczna                                                                         

Przedmiar robót                                                                                        

Projekt instalacji elektrycznej                                                                    

Projekt instalacji wewnętrznych i zewnętrznych                                    

Projekt zagospodarowania terenu i przebudowy                                    

Rys. Arch. - Zagospodarowanie

Rys. Arch. 1

Rys. Arch. 2    

Rys. Arch. 3 

Rys. Arch. 4    

Rys. Arch. 5    

Rys. Arch. 6                                                          

Rys. Elektr. E1                                                                                                                                           

Rys. Elektr. E2                                                                    

Rys. Elektr. E3                                                                                           

Rys. Elektr. E4                                                                                           

Rys. Elektr. E5                                                                                           

Rys. Sanit. 1                                                                                             

Rys. Sanit. 2                                                                                            

Rys. Sanit. 3                                                                                             

Rys. Sanit. 4                                                                                             

Rys. Sanit. 5    

Rys. Sanit. 6     

Rys. Sanit. 7  

Rys. Sanit. 8

Rys. Sanit. 8a 

Rys. Sanit. 9   

Rys. Sanit. 9a        

Rys. Sanit. 9b   

Rys. Sanit. 10    

Rys. Sanit. 11                                                                

Rys. Techn. 1

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka - Gmina Osieck (odcinek - Zlewnia P3)

SIWZ Augustówka

Formularz i oświadczenia

Przedmiar robót

Przedmiar robót przyłącza

Przedmiar Przyłącza kanalizacyjne

Mapa projektowa

Szczegółowa specyfikacja wykonania robót

Ogłoszenie o zamówieniu 

Projekt całościowy

schemat kanalizacji całościowy

Pytanie 1

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym przetargu

Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy OSieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

projekt budowlany

rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

projekt budowlany 2

Rys.7

Rys.8

Rys.9.

Rys.10

Rys.11.

Rys.12

Rys,13

Informacja z otwarcia ofert dot. budowy dwóch przydomowych oczyszczalni

Wybór oferty

Dostawa kruszywa betonowego, dolomitowego oraz żużlu do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Osieck

Zapytania ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wzór umowy

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Informacja o unieważnieniu części zapytania ofertowego

Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy OSieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załączniki - rysunki projektowe

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Rys.8

Rys.9.

Rys.10

Rys.11.

Projekt Grabianka

Projekt Czarnowiec

Zestawienie ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Pogorzel- Gmina Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja do zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Inforacja o zawieszeniu postępowania

Zakup i dostawa znaków drogowych i informacyjnych dla Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Załączniki 

Zestawienie ofert

Wybór oferty

Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Augustówka - Gmina Osieck(ul Ocznia)

SIWZ

Przedmiar robót -zał. 9 do SIWZ

Mapa sytuacyjna

specyfikacja techniczna

Projkt całościowy

Załaczniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie nr 2 do SIWZ

Pytanie 3 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji udatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załączniki 1-11 do SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wyniki z przeprowadzonego postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wykonanie generalnego remontu-karosacji wozu strażackiego marki STAR 266 GBM 3,5/20 będącego w użytkowaniu OSP w Osiecku

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Zmiana treści zapytania ofertowego -informacja

Wybór oferty

 

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załacznikami

Załączniki od 1-10 do SIWZ

Aktualizacja do SIWZ na dzien 20.11.2015

odpowiedz do SIWZ 20.11.2015

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Zawiadomienie o wyniku postępowania-odpady

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zakup znaków oznaczających przejazdy PKP przez drogi gminne na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Informacja o zakończeniu postępowania.

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Osieck

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

uzupełnienie zapytania

Zestawienie nadesłanych ofert

Wybór oferty.

 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Pytanie dodatkowe

 

Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Grabianka w kierunku Augustówki na terenie Gminy Osieck

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki 1-7 do SIWZ

Przedmiar robót

Rysunki-załacznik nr 9

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

wt. - pt. 8:00 - 16:00 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.