Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6731
W sumie: 232958

Przetargi


 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku

 

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, połozonych na terenie Gminy Osieck

SIWZ

Wzór umowy

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - informacja o zmianach

Załącznik nr 4 do SIWZ - nowy formularz

załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy, nowy

OPZ - korekta

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi 2 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi 3 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie 1

 

Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku, położonych na terenie Gminy Osieck na rok 2020

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki .doc.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel

SIWZ

Wzór umowy

Formularz ofertowy i wzory załączników do oferty

projekt budowlano-wykonawczy

Projekt zjazdu

Przedmiar dla wykonania projektu budowlano-wykonawczego drogi

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie otwartej strefy aktywności w miejscowości Augustówka

SIWZ

Koncepcja

Załacznik do SIWZ

wzór umowy

Ogłoszenie o zamowieniu

Informacja po terminie składania ofert 

 

Wykonanie otwartej strefy aktywności w miejscowości Augustówka 

SIWZ

Koncepcja 

załącznik do SIWZ

mapa1

mapa2

wzór umowy 

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

Informacja po terminie składania ofert

Unieważnienie postępowania

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 710 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziesięć tysięcy zł)

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załacznik do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informcja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Budowa drogi o nawierchni asfaltowej na drodze gminnej, na terenie dz. ew. 793 w miejscowosci Augustówka

SIWZ

załaczniki do SIWZ

Wzór umowy

Przedmiar

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie otwartej strefy aktywności w miejscowości Augustówka

SIWZ

wzór umowy

załącznik do SIWZ

Koncepcja

mapa 1

mapa 2

informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnienieniu postępowania

 

Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej  na drodze gminnej, na terenie dz. ew. 793 w miejscowości Augustówka

SIWZ

wzór umowy

załączniki do SIWZ

Przedmiar

Mapa

informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnienieniu postępowania

 

Konserwacja i eksplowatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociagowej oraz oczyszczalni scieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

wzór umowy

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 9

załącznik nr 10

informacja z otwarcia ofert

wybór oferty

 

Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w miejscowości Sobienki na potrzeby żłobka.

wzór umowy

SIWZ

Załącznik do SIWZ

TOM I

TOM I i II

TOM II A01

TOM II A02

TOM II A03

TOM II A04

TOM II A05

TOM II A06

TOM II A07

TOM II A08

TOM II A09

TOM II A10

TOM II A11

TOM II A12

TOM II K01

TOM II K02

TOM II T01

TOM III

TOM III S01

TOM III SO2

TOM IV

TOM IV 1

TOM IV 2

TOM V E01

TOM V E02

TOM V E03

TOM V E04

TOM V E05

TOM V E06

TOM VE07

TOM V E08

TOM V E09

TOM V E10

TOM V E11

TOM V

TOM VI

STWIOR I etap

STWIOR II etap

przedmiar I etap

przedmiar II etap

pytania i odpowiedzi

zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w miejscowości Sobienki na potrzeby żłobka

informacja

wzór umowy

SIWZ

Załącznik do SIWZ

TOM I

TOM I i II

TOM II A01

TOM II A02

TOM II A03

TOM II A04

TOM II A05

TOM II A06

TOM II A07

TOM II A08

TOM II A09

TOM II A10

TOM II A11

TOM II A12

TOM II K01

TOM II K02

TOM II T01

TOM III

TOM III S01

TOM III SO2

TOM IV

TOM IV 1

TOM IV 2

TOM V E01

TOM V E02

TOM V E03

TOM V E04

TOM V E05

TOM V E06

TOM VE07

TOM V E08

TOM V E09

TOM V E10

TOM V E11

TOM V

TOM VI

STWIOR I etap

STWIOR II etap

przedmiar I etap

przedmiar II etap

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

 

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 

 

Remont budynku byłego GS z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkanców Gminy Osieck

Informacja z otwarcie ofert

SIWZ

ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

Załącznik. doc

Wzór umowy

Specyfikacja wykonania robót

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Rys.8

Rys.9

Rys.10

Rys.11

Rys.12

Rys.13

Rys.14

Rys.15

Rys.16

Rys.17

Opis instalacje

Opis architektura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Przedmiar 3

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o terminach wizji lokalnej

Zawiadomienie

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Osieck na rok 2019

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Osieck na rok 2019.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wykaz doświadczenie

Załacznik nr 7 -oświadczenie

Załącznik o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie

Załącznik nr 9 - mapy

zmiany do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty i częściowym unieważnieniu postępowania

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 835 000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysiecy zł)

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ.cd.

Załączniki do SIWZ doc.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

zawiadomienie o wyniku postepowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowego na drodze gminnej, na terenie dz.ew. 791 w miejscowości Augustówka

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Oświadczenia +załaczniki.doc.

wzór umowy

Przedmiar

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowanie na drodze gminnej na terenie dz.ew.791 w miejscowości Augustówka .

 

Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck w ramach Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Priorytet II ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki w rozszerzeniu .doc

Przedmiar nr 1

Przedmiar nr 2

Przedmiar nr 3

Przedmiar nr 4

Przedmiar - Jest to tylko materiał pomocniczy na prośbę i nie jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę czy treść. Właściwe są załączone wcześnie przedmiary w formacie pdf.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Architektura i konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Projekt zagospodarowania

Technologia

 

 

Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck w ramach Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Priorytet II ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 1

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki w rozszerzeniu .doc

Przedmiar nr 1

Przedmiar nr 2

Przedmiar nr 3

Przedmiar nr 4

Przedmiar - Jest to tylko materiał pomocniczy na prośbę i nie jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę czy treść. Właściwe są załączone wcześnie przedmiary w formacie pdf.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Architektura i konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Projekt zagospodarowania

Technologia

 

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości, wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez częśc roku, położone na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Informacja

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 

 

Odbierani

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.