Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13062
W sumie: 87841

Przetargi


 

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku

 

Przetargi

Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w miejscowości Sobienki na potrzeby żłobka

informacja

wzór umowy

SIWZ

Załącznik do SIWZ

TOM I

TOM I i II

TOM II A01

TOM II A02

TOM II A03

TOM II A04

TOM II A05

TOM II A06

TOM II A07

TOM II A08

TOM II A09

TOM II A10

TOM II A11

TOM II A12

TOM II K01

TOM II K02

TOM II T01

TOM III

TOM III S01

TOM III SO2

TOM IV

TOM IV 1

TOM IV 2

TOM V E01

TOM V E02

TOM V E03

TOM V E04

TOM V E05

TOM V E06

TOM VE07

TOM V E08

TOM V E09

TOM V E10

TOM V E11

TOM V

TOM VI

STWIOR I etap

STWIOR II etap

przedmiar I etap

przedmiar II etap

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Ogłoszenie o dialogu technicznym

 

 

Remont budynku byłego GS z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkanców Gminy Osieck

Informacja z otwarcie ofert

SIWZ

Załączniki

Załącznik. doc

Wzór umowy

Specyfikacja wykonania robót

Rys.1

Rys.2

Rys.3

Rys.4

Rys.5

Rys.6

Rys.7

Rys.8

Rys.9

Rys.10

Rys.11

Rys.12

Rys.13

Rys.14

Rys.15

Rys.16

Rys.17

Opis instalacje

Opis architektura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Przedmiar 1

Przedmiar 2

Przedmiar 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o terminach wizji lokalnej

Zawiadomienie

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Osieck na rok 2019

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Osieck na rok 2019.

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 - wzór umowy

Załącznik nr 6 - wykaz doświadczenie

Załacznik nr 7 -oświadczenie

Załącznik o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie

Załącznik nr 9 - mapy

zmiany do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty i częściowym unieważnieniu postępowania

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 835 000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysiecy zł)

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ.cd.

Załączniki do SIWZ doc.

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

zawiadomienie o wyniku postepowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowego na drodze gminnej, na terenie dz.ew. 791 w miejscowości Augustówka

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Oświadczenia +załaczniki.doc.

wzór umowy

Przedmiar

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolomitowanie na drodze gminnej na terenie dz.ew.791 w miejscowości Augustówka .

 

Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck w ramach Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Priorytet II ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki w rozszerzeniu .doc

Przedmiar nr 1

Przedmiar nr 2

Przedmiar nr 3

Przedmiar nr 4

Przedmiar - Jest to tylko materiał pomocniczy na prośbę i nie jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę czy treść. Właściwe są załączone wcześnie przedmiary w formacie pdf.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Architektura i konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Projekt zagospodarowania

Technologia

 

 

Rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck w ramach Działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Priorytet II ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 1

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Załączniki w rozszerzeniu .doc

Przedmiar nr 1

Przedmiar nr 2

Przedmiar nr 3

Przedmiar nr 4

Przedmiar - Jest to tylko materiał pomocniczy na prośbę i nie jest elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę czy treść. Właściwe są załączone wcześnie przedmiary w formacie pdf.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Architektura i konstrukcja

Instalacje sanitarne

Instalacje elektryczne

Projekt zagospodarowania

Technologia

 

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości, wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez częśc roku, położone na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Informacja

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik - mapa

Załącznik - Formularz ofertowy

Pozostałe załączniki

 

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Osieck na rok 2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Złożone oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załacznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wykaz placówek oświatowych i publicznych oraz aptek

Załącznik nr 3a - Wzór umowy dot. właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe

Załącznik nr 3b - Wzór umowy dot. właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wykaz usług zrealizowanych

Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. powierzenia zakresu prac podwykonawcom

Załącznik nr 9 - Kompleksy działkowe (mapa)

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówenia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka - Gmina Osieck (odcinek - Zlewnia P4).

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Załączniki. doc

Załącznik graficzny

Przedmiar - część przyłącza

Przedmiar - część sieć kanalizacyjna

Projekt całościowy

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, będących w użytkowaniu Gminy Osieck.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr 2.doc

Załącznik nr 3.doc

Załącznik nr 8.doc

Załącznik nr 9.doc

Załącznik nr 10.doc

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez częśc roku, położone na terenie gminy Osieck.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Załączniki w formacie doc.

Załącznik nr 8:

- mapa nr 1  

- mapa nr 2

ogłoszenie o przetargu

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości typu domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, położone na terenie gminy Osieck

SIWZ

Załączniki w formacie doc.

Załącznik nr 8:

- mapa nr 1  

- mapa nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń uzdatniania wody i sieci wodociagowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, będącej w użytkowaniu Gminy Osieck.

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Osieck.

SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie doc.

Ogłoszenie o przetargu

Pytanie nr 1

zestawienie ofert

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na przedszkole w m. Sobienki - Gmina Osieck.

Wybór oferty

Zestawienie - Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi nr 3

Wydłużenie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi nr 1

Przedmiar robót poprawiony nr 2

Przedmiar robót poprawiony

Informacja z przeprowadzonej wizji lokalnej

SIWZ   

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o terminie wizji lokalnej

Załączniki w formacie doc.                                                                                                      

Specyfikacja techniczna                                                                         

Przedmiar robót                                                                                        

Projekt instalacji elektrycznej                                                                    

Projekt instalacji wewnętrznych i zewnętrznych                                    

Projekt zagospodarowania terenu i przebudowy                                    

Rys. Arch. - Zagospodarowanie

Rys. Arch. 1

Rys. A

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.