Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 14714
W sumie: 66189

Aktualności

 
 
 

 

Informujemy, że na sesji Rady Gminy Osieck w dniu 5 marca 2019 r., przyjęta została Uchwała nr III/38/19 w sprawie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Konieczność opracowania nowego regulaminu wynikała ze znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i podlegała procedurze zaopiniowania przez Organ regulacyjny - Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie. Proces opiniowania treści regulaminu zakończył się pozytywną oceną zawartą w Postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 r.

Jedną z istotnych zmian w regulaminie jest rezygnacja z konieczności załączania do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, mapy do celów projektowych na rzecz mapy zasadniczej - dostępnej od ręki w Wydziale Geodezji za niewielką odpłatnością.

 

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21.01.2019 r.

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
 
 
 
Informacja dot. zmiany zasad ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 
 
 
 
 
 
Ocena jakości wody dla Gminy Osieck w 2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocena jakości wody w wodociągu publicznym Osieck w 2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMUNIKAT dla mieszkańców Gminy Osieck - Odbiorców wody z gminnej sieci wodociągowej

Niniejszym informujemy, że w dniach 17 i 18 stycznia b.r. planowane jest przeprowadzenie niezbędnego pompowania pomiarowego (wymaganego przepisami obowiązującego prawa) nowej studni głębinowej, wybudowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku, przy ul. Kościelnej. Pompowanie pomiarowe prowadzone będzie przez 24 h, przy wyłączonych z eksploatacji aktualnie użytkowanych 2 starych studniach. Jeśli będzie to możliwe postaramy się skrócić czas prowadzenia pompowania do niezbędnego minimum, niemniej jednak, oznacza to brak możliwości dostarczania wody do Odbiorców w okresie prowadzenia pompowania.

Prosimy zatem wszystkich mieszkańców korzystających z gminnej sieci wodociągowej o wcześniejsze zabezpieczenie dla własnych potrzeb niezbędnej, minimalnej ilości wody na ten okres.

Nowa studnia, zdecydowanie poprawi zabezpieczenie naszej Gminy w zasoby pobieranej w celu jej uzdatnienia i dostarczenia Odbiorcom, wody podziemnej.      

DZIĘKUJEMY ZA CIERPLIWOŚĆ I ZROZUMIENIE DLA PODEJMOWANYCH PRZEZ GMINĘ DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSTARCZANIE MIESZKAŃCOM WODY W ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI  I JAKOŚCI.             

 
 
Ocena jakości wody w wodociągu publicznym w Osiecku dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku, w roku 2016.
 
 
INFORMACJA w sprawie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osieck.
 
 
 
 
Wymiana wodomierzy u Odbiorców wody - mieszkańców Czarnowca, Lipin, Natolina i Nowych Kościelisk

 

Informujemy , że w miesiącu sierpniu b.r.  chcemy kontynuować rozpoczętą w listopadzie 2015 r.  wymianę wodomierzy zainstalowanych u Odbiorców wody – mieszkańców Gminy Osieck . Z uwagi na koszty takiej operacji w skali całej Gminy całkowita wymiana wodomierzy będzie rozłożona na kilka lat. 

AKTUALNA akcja wymiany obejmie mieszkańców miejscowości CZARNOWIEC, LIPINY, NATOLIN, NOWE KOŚCIELISKA

Wymianę chcemy rozpocząć od dnia 1 sierpnia b.r.

Wymiany wodomierzy będą wykonywali pracownicy Konserwatora sieci i urządzeń wod-kan w Gminie Osieck – firmy FACILITY Marcin Zalech.

Osobą która bezpośrednio odpowiada za wymianę wodomierzy, z którą należy się kontaktować i umawiać w kwestii terminu (daty i godziny) dostępu do danej posesji, jest Pan:

Krzysztof Maszkiewicz , tel. 0 - 606 806 866

UWAGA: U Odbiorców wody, u których został w ostatnich latach wodomierz wymieniony na nowy, jest sprawny i posiada ważną legalizację, wymiana nie będzie dokonywana

 

INFORMACJA dla Mieszkańców Gminy Osieck w sprawie podłączenia nieruchomości do kanalizacji oraz ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

informacja_.pdf

druk zgloszenia.pdf

 

Nowy odcinek sieci wodociągowej w Augustówce, w ul. Wrzosowej

Niniejszym informujemy mieszkańców, że gminna sieć wodociągowa w Augustówce powiększyła się o wybudowany w ul. Wrzosowej oraz bocznej od niej (na razie bez nazwy) - na działkach ewidencyjnych nr 713/17, 711/4 oraz 708/11 -  odcinek o długości 222 mb
Pozwala to na podłączanie do sieci wodociągowej działek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanego odcinka. Szczegółowych informacji udziela Inspektor ds. wodociągu i kanalizacji w UG Osieck, tel. 0-600 894583 lub 0-25 685 70 26 w. 27
Procedura podłączania się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest opisana w zakładce "Gospodarka wodno-ściekowa" znajdującej się na stronie głównej Gminy Osieck (www.osieck.pl), po lewej stronie, pod Biuletynem Informacji Publicznej. 

 

KOMUNIKAT dla Odbiorców wody z gminnej sieci wodociągowej

W związku z niskim poziomem opadów deszczu oraz zwiększonym poborem wody, występują okresowe problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości wody z gminnej sieci wodociągowej, zwłaszcza w dni wolne od pracy – piątek, sobota i niedziela. Przypadek taki mieliśmy w ostatni weekend, 24-26 czerwca b.r.

Drugą przyczyną niedoboru wody w sieci wodociągowej jest spadek ilości wody w studniach głębinowych wykonanych w okresie od września 1978 do maja 1979 roku i nigdy nie poddanych regeneracji. Długoletnia eksploatacja spowodowała zakolmatowanie się filtra oraz strefy przyfiltrowej związkami żelaza, obecnymi w wodzie surowej. 

W związku z powyższym, w trybie pilnym, od dnia 11 lipca 2016 roku rozpoczną się prace mające na celu regenerację studni głębinowych znajdujących się na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku. Operacja ta potrwa ok. 2 tygodni i powinna – w wyniku udrożnienia filtra oraz przestrzeni wokół niego w otaczającym gruncie – umożliwić wydobywanie takiej ilości wody, która wystarczy na pokrycie potrzeb wszystkich jej Odbiorców.

W tej sytuacji – zwłaszcza w okresie prowadzonej regeneracji studni – mogą występować okresowe niedobory wody z sieci wodociągowej. 

 

APELUJEMY ZATEM DO MIESZKAŃCÓW O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY DO PODLEWANIA oraz ZROZUMIENIE DLA PODEJMOWANYCH PRZEZ GMINĘ OSIECK DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSTARCZENIE MIESZKAŃCOM WODY ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI I W WYSTARCZAJACEJ ILOŚCI. 

 

Wymiana wodomierzy u m ieszkańców Sobienek, Wójtowizny i Kolonii Pogorzel 

Informujemy , że w miesiącu maju b.r.  chcemy kontynuować rozpoczętą w listopadzie 2015 r.  wymianę wodomierzy zainstalowanych u Odbiorców wody – mieszkańców Gminy Osieck . Z uwagi na koszty takiej operacji w skali całej Gminy całkowita wymiana wodomierzy rozłożona będzie na kilka lat. 

AKTUALNA akcja wymiany obejmie mieszkańców miejscowości SOBIENKI, WÓJTOWIZNA i KOLONIA POGORZEL

Wymianę chcemy rozpocząć od dnia 16 maja b.r.

Wymiany wodomierzy będą wykonywali pracownicy Konserwatora sieci i urządzeń wod-kan w Gminie Osieck – firmy FACILITY Marcin Zalech.

Osobą która bezpośrednio odpowiada za wymianę wodomierzy, z którą należy się kontaktować i umawiać w kwestii terminu (daty i godziny) dostępu do danej posesji, jest Pan:

Krzysztof Maszkiewicz , tel. 0 - 606 806 866

UWAGA: U Odbiorców wody, u których został w ostatnich latach wodomierz wymieniony na nowy, jest sprawny i posiada ważną legalizację, wymiana nie będzie dokonywana

Osieck, 22 luty 2016 r. 

OGŁOSZENIE

Informujemy , że w miesiącu marcu b.r.  chcemy kontynuować rozpoczętą w listopadzie 2015 r.  wymianę wodomierzy zainstalowanych u Odbiorców wody – mieszkańców Gminy Osieck . Z uwagi na koszty takiej operacji w skali całej Gminy całkowita wymiana wodomierzy rozłożona będzie na kilka lat. 

Aktualna akcja wymiany objęłaby kolejną część mieszkańców Osiecka, zamieszkałych przy ulicach:

1. Warszawskiej, 

2.  Krakowskiej,

3.Targowej,

4. Księżnej Anny,

5. Królowej Bony,

6. Ks. Józefa Rychlika,

7.   Króla Zygmunta Augusta,

8. Zacisznej,

9. Potockich,

10. Franciszka Bielińskiego i Olszewskiego 

 oraz wszystkich tych mieszkańców Osiecka u których nie udało się dokonać wymiany podczas pierwszej akcji w listopadzie 2015 r. 

Wymianę chcemy rozpocząć od dnia 1 marca b.r.

Wymiany wodomierzy będą wykonywali pracownicy Konserwatora sieci i urządzeń wod-kan w Gminie Osieck – firmy FACILITY Marcin Zalech.

Osobą która bezpośrednio odpowiada za wymianę wodomierzy, z którą należy się kontaktować i umawiać w kwestii terminu (daty i godziny) dostępu do danej posesji, jest Pan:

Krzysztof Maszkiewicz , tel. 0 - 606 806 866

UWAGA: U Odbiorców wody, u których został w ostatnich latach wodomierz wymieniony na nowy, jest sprawny i posiada ważną legalizację, wymiana nie będzie dokonywana

 

OCENA JAKOŚCI WODY dla Gminy Osieck w 2015 r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku dokonał oceny jakości wody w wodociągu publicznym w Osiecku w 2015 r., stwierdzając jej przydatność do spożycia przez ludzi.   
 

Ocena jakosci wody w Gminie Osieck w 2015 r..pdf

 

ZMIANA KONSERWATORA sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w Gminie Osieck

 

 

Informujemy, że obecny Konserwator sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w gminie Osieck - Przedsiębiorstwo HYDROMIX Sebastian Piętka zakończy swoją działalność z dniem 31 stycznia 2016 r.

W wyniku przetargu publicznego – na pełnienie usługi konserwacji sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych od dnia 1 lutego 2016 r. , wybrana została firma:

FACILITY Marcin Zalech 

Niecieplin 23, 08-400 Garwolin

W związku z powyższym, zgłoszenia usterek i awarii jakie mogą zdarzyć się w Państwa przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych prosimy kierować bezpośrednio do następujących osób: 

Pan Marcin Zalech (właściciel) tel. 0-608 300 909

Pan Krzysztof Maszkiewicz (pracownik) tel. 0-606 806 866

UWAGA: Zgłoszenia awarii i usterek do nowego KONSERWATORA prosimy kierować od dnia 1 lutego b.r. 

 

Ocena jakości wody w wodociągu publicznym Osieck w 2015 r. dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku 

 


W dniu 27.11.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku wydał roczną, za 2015 r., ocenę jakości wody z wodociągu w Osiecku, którą niniejszym zamieszczamy do wiadomości mieszkańców Gminy Osieck.   

 

 PPIS Otwock - Ocena jakosci wody w 2015 - 27 11 2015.pdf

 

Wyniki badania jakości wody uzdatnionej z SUW Osieck w IX 2015 

M woda uzdatniona IX 2015.pdf

F woda uzdatniona IX 2015.pdf

 

Wymiana wodomierzy u mieszkańców Osiecka

Informujemy , że w miesiącu listopadzie b.r.  chcemy rozpocząć  sukcesywną wymianę wodomierzy  zainstalowanych u Odbiorców wody – mieszkańców Gminy Osieck .  Z uwagi na koszty takiej operacji w skali całej Gminy całkowita wymiana  wodomierzy rozłożona będzie na kilka lat.  Pierwsza – aktualna wymiana objęłaby część mieszkańców Osiecka, zamieszkałych przy ulicach:

1. Siedleckiej,

2. Lubelskiej,

3. Kołbielskiej,

4.  Granicznej,

5. Kamiennej,

6. Pilawskiej,

7. Przechodniej,

8. Kościelnej,

9. Kościuszki,

10. Rynek

 

Wymianę chcemy rozpocząć  od dnia 12 listopada b.r. (czwartek, za tydzień )

Wymiany wodomierzy będą wykonywali pracownicy Konserwatora sieci i urządzeń wod-kan w Gminie Osieck – firmy HYDROMIX Sebastian Piętka.

Osobą która bezpośrednio odpowiada za wymianę wodomierzy, z którą należy się kontaktować i umawiać w kwestii terminu (daty i godziny) dostępu do danej posesji, jest Pan

Wojciech Górski, tel. 0-881 363 676

UWAGA: U Odbiorców wody, u których został w ostatnich latach wymieniony wodomierz na nowy i posiada on ważną legalizację, wymiana nie będzie dokonywana.     

 

Przerwa w dostawie wody do AUGUSTÓWKI i KOLONII JAŹWINY w dniu 16.09.2015 r.

Informujemy, że w związku z koniecznością uszczelnienia wodociągu gminnego zasilającego w wodę miejscowości Augustówka i Kolonia Jaźwiny, w dniu jutrzejszym , t.j. 16 września nastąpi przerwa w dostawie wody do tych miejscowości. Planowane odcięcie dostaw wody o godzinie 9.00 rano, a przewidywany czas ponownego uruchomienia dostaw ok. godziny 13-ej.

 
Piotr Gajownik
Inspektor ds. wodociągu i kanalizacji 
Gmina Osieck 
Tel. 0-600 894583
 
 

Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Osieck z dnia 10.08.2015 r. w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z sieci wodociągowej na terenie Gminy Osieck.

 

Zarzadzenie.pdf

Możliwa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi SOBIENKI

 

 

Informuję, że w dniu 14 lipca b.r. od godziny 8.00 rano wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi SOBIENKI - ulice Sosnowa i Łąkowa, wynikająca z konieczności wykonania prac remontowych na sieci wodociągowej, w ul. Łąkowej. 

Przerwa może potrwać do godzin popołudniowych.
 
 
Piotr Gajownik
Inspektor ds. sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Gminie Osieck
tel. 0-600 894 583        

 

Wyniki badań jakości wody uzdatnionej z ujęcia wód podziemnych na terenie SUW Osieck oraz ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Osiecku. 

A) Wyniki badań jakości wody uzdatnionej  w SUW  Osieck w czerwcu 2015 r.

 
 W pliku oznaczonym literą M znajdują się wyniki badań mikrobiologicznych, a w pliku  oznaczonym literą F wyniki badań fizykochemicznych wody.
 
B) Wyniki badań jakości ścieków oczyszczonych (odprowadzanych do odbiornika - Kanału Osieckiego) - próbki pobrane w miesiącu czerwcu 2015 r.  
Określone w Pozwoleniu wodno-prawnym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wynoszą:
1. BZT5  ≤ 40 mg O2/l,
2. ChZTCR  ≤ 150 mg O2/l,
3. Zawiesiny ogólne  ≤ 50 mg/l.

 A wartości tych wskaźników w pobranych próbkach ścieków  odpływających z oczyszczalni wynoszą  odpowiednio: 
1. BZT5 < 3 mg O2/l
2. ChZTCR = 41 mg O2/l
3. Zawiesiny ogółne <4,0  mg O2/l
 
i wskazują na prawidłową jej eksploatację i wysoką skuteczność zastosowanej technologii oczyszczania ścieków.

F woda uzdatniona

M woda uzdatniona

 

Przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców Grabianki i Jaźwin zasilanych z wodociągu Osieckiego.

Zaplanowana w dniu jutrzejszym t.j. 21 maja b.r. przebudowa wodociągu w Grabiance skutkująca czasowym wstrzymaniem dostawa wody dla części mieszkańców Grabianki i Jaźwin, odbędzie się dzień później t.j. 22 maja b.r. - w najbliższy piątek. Rozpoczęcie około godziny 7 rano, przewidywane zakończenie ok. 12-13 tego samego dnia.   

Proszę o wcześniejsze zgromadzenie niezbędnej ilości wody na ten czas. 

Piotr Gajownik
Inspektor ds. sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Osieck.        

 

KOMUNIKAT dla mieszkańców Osiecka zamieszkałych przy ul. Lubelskiej, Siedleckiej, Kołbielskiej, Kościelnej, Kamiennej, Granicznej i Różanej. 

 

W ostatnim czasie kilkakrotnie zdarzyła się sytuacja nagłego dopływu dużej ilośći ścieków do pompowni. podejrzewamy (na podstawie monitoringu pracy pompowni na ekranie komputera w Urzędzie Gminy), że ktoś nielegalnie wprowadza ścieki do studzienki na którejś z posesji znajdujących się w zlewni pompowni ścieków przy ul. lubelskiej. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w dniu 16 maja (sobota) tuż po godzinie 22.00

Przypominamy, że wybudowana kanalizacja sanitarna w Osiecku przeznaczona jest do ścieków bytowo-gospodarczych, z budynków mieszkalnych, a nie np. dla ścieków przemysłowych, gnojowicy z hodowli zwierząt, czy części stałych jak szmaty, pampersy itp. również gminna oczyszczalnia ścieków nie jest przystosowana do oczyszczania takich ścieków, gdyż mogą one poważnie zakłoćić pracę oczyszczalni, a nawet całkowicie zniszczyć życie biologiczne w niej. Za wprowadzanie do kanalizacji i oczyszczanie ścieków mieszkańcy ponoszą opłaty których wysokość zależy od ilości zużytej wody, wprowadzonej do kanalizacji 

 

Apelujemy zatem i prosimy mieszkańców o przestrzeganie zasad korzystania z wybudowanego dużym wysiłkiem dobra wspólnego, jakim jest zbiorczy system kanalizacyjny. Prosimy również o zwrócenie uwagi na potencjalne nieprawidłowości w tym zakresie innych mieszkańców tej części Osiecka 

 

Przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców Grabianki i Jaźwin zasilanych z wodociągu Osieckiego. 

W dniu 21 maja b.r.(czwartek) o godzinie 7.00 rano zostanie wstrzymana dostawa wody dla następujących posesji w Grabiance: 18, 21, 35 i 37 oraz w Jaźwinach: 79 - 82. Spowodowane jest to koniecznością przebudowy kolizji istniejącego wodociągu oraz budowanej kanalizacji sanitarnej w pobliżu posesji Pana Henryka Chodkiewicza (Grabianka 21) i zamknięcia zasuwy na sieci wodociągowej przy przepompowni. Przewidywany czas przerwy w dostawie wody wynosi kilka godzin. 
Proszę o wcześniejsze zgromadzenie niezbędnej ilości wody na ten czas. 

Piotr Gajownik
Inspektor ds. sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Osieck.             

 

KOMUNIKAT dla mieszkańców Pogorzeli 

OD CZASU URUCHOMIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W WASZEJ MIEJSCOWOŚCI (W LUTYM B.R.) KILKAKROTNIE ZDARZYŁA SIĘ SYTUACJA NAGŁEGO DOPŁYWU DUŻEJ ILOŚCI ŚCIEKÓW DO POMPOWNI. PODEJRZEWAMY (NA PODSTAWIE MONITORINGU PRACY POMPOWNI NA EKRANIE KOMPUTERA W URZĘDZIE GMINY) ŻE KTOŚ NIELEGALNIE WPROWADZA ŚCIEKI DO STUDZIENKI NA KTÓREJŚ Z POSESJI. OSTATNIE TAKIE ZDARZENIE MIAŁO MIEJSCE W DNIU 25 KWIETNIA (SOBOTA) TUŻ PO GODZINIE 9.00 RANO, A WIĘC W BIAŁY DZIEŃ.  SPOWODOWAŁO TO ZAPCHANIE SIĘ WIRNIKA JEDNEJ Z POMP I JEJ ZATRZYMANIE. NA SZCZĘŚCIE WYSTARCZYŁO WYCIĄGNIĘCIE POMPY NA POWIERZCHNIĘ I JEJ OCZYSZCZENIE, ALE MOGŁO SKOŃCZYĆ SIĘ POWAŻNĄ AWARIĄ. 

PRZYPOMINAMY ŻE WYBUDOWANA KANALIZACJA SANITARNA W POGORZELI PRZEZNACZONA JEST DO ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH, Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, A NIE NP. DLA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, GNOJOWICY Z HODOWLI ZWIERZĄT, CZY CZĘŚCI STAŁYCH JAK SZMATY, PAMPERSY ITP. RÓWNIEŻ GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NIE JEST PRZYSTOSOWANA DO OCZYSZCZANIA TAKICH ŚCIEKÓW – MOGĄ ONE POWAŻNIE ZAKŁÓCIĆ PRACĘ OCZYSZCZALNI, A NAWET CAŁKOWICIE ZNISZCZYĆ ŻYCIE BIOLOGICZNE W NIEJ. ZA WPROWADZANIE DO KANALIZACJI I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PONOSI SIĘ RÓWNIEŻ OPŁATY.

APELUJEMY ZATEM I PROSIMY MIESZKAŃCÓW O PRZESTRZEGANIE ZASAD KORZYSTANIA Z WYBUDOWANEGO DUŻYM WYSIŁKIEM DOBRA WSPÓLNEGO JAKIM JEST ZBIORCZY SYSTEM KANALIZACYJNY, JAK RÓWNIEŻ O ZWRÓCENIE UWAGI NA POTENCJALNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI INNYCH MIESZKAŃCÓW POGORZELI.

 

Wyniki badań jakości ścieków w OŚ w Osiecku

Wyniki badań jakości ścieków surowych (dopływających do oczyszczalni) i oczyszczonych (odprowadzanych do odbiornika - Kanału Osieckiego). 
Określone w Pozwoleniu wodno-prawnym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wynoszą:
1. BZT5  ≤ 40 mg O2/l,
2. ChZTCR  ≤ 150 mg O2/l,
3. Zawiesiny ogólne  ≤ 50 mg/l.

 Tak więc wartości tych wskaźników w ściekach  odpływających z oczyszczalni (odpowiednio: 3, 28 i <4,0    wskazują na prawidłową jej pracę i wysoką skuteczność zastosowanej technologii oczyszczania ścieków.   

F scieki oczyszczone OS Pogorzel.pdf

F scieki surowe OS Pogorzel.pdf

 

Informacja o zatwierdzeniu przez Radę Gminy, w drodze Uchwały, nowej taryfy za zbiorowe zaopatzrenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

Niniejszym informujemy, że w dniu 3 marca b.r. Rada Gminy Osieck, uchwaliła nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. W praktyce wzrosła jedynie stawka za 1 m3 odprowadzanych ścieków, która przez kilka ostatnich lat była stała i niedoszacowana.Widać to wyraźnie od momentu rozpoczęcia przez Gminę Osieck samodzielnego prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy i szczegółowego ewidencjonowania kosztów i przychodów takiej działalności. Nowa stawka za 1 m3 ścieków będzie wynosiła 4,08 zł netto. Zmienia się również zasada rozliczania za odprowadzane ścieki w formie ryczałtu - dla tych którzy korzystają z własnego ujęcia wody. Przyjęta została, na podstawie norm zużycia wody, ilość wytwarzanych przez 1 mieszkańca, w 1 miesiącu, ścieków, równa 3 m3.   
Stawka za 1 mzużytej wody nie zmienia się i będzie wynosiła przez najbliższy rok 2,16 zł netto. Również opłata stała za wodomierz, pozostaje na poziomie 1,50 zł/miesiąc, jak dotychczas.         
   

Informacja o możliwej przerwie w dostawie wody dla mieszkańców Gminy Osieck 

W dniu 4 marca b.r. w godzinach 1000 - 1200 możliwa jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców gminy, wynikająca z zaplanowanych prac porządkowych na placu starej zlewni mleka w pobliżu Kościoła. W związku z tym może zajść konieczność zamknięcia przepływu wody ze Stacji uzdatniania wody do sieci wodociągowej.
Proszę o przygotowanie się na taką ewentualność. 
   
Informacja dla mieszkańców miejscowości POGORZEL dotycząca montazu podliczników wody. 

W związku z  wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pogorzel, wielu mieszkańców zainteresowało się możliwością uwzględniania w rozliczeniach za ścieki, ilości wody bezpowrotnie zużytej, t.j. takiej wody z której nie powstają ścieki odprowadzane do kanalizacji. Chodzi więc o wodę zużywaną na zewnątrz budynków do podlewania ogródków, trawników, warzywników, pojenia zwierząt gospodarskich oraz mycia maszyn i pojazdów.
Informuję, że warunkiem uwzględniania w rozliczeniach ścieków wody bezpowrotnie zużytej jest prawidłowy montaż wodomierza (podlicznika) w instalacji wodociągowej Odbiorcy, za wodomierzem głównym, oraz jego zaplombowanie Zainteresowani we własnym zakresie (na własny koszt) nabywają i montują podlicznik, a następnie zgłaszają do Gminy potrzebę jego zaplombowania. Dopiero zaplombowany podlicznik daje możliwość odliczania od ścieków zużytej wody.
W przypadku pytań i wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt:

Piotr Gajownik
Inspektor ds. wodociągu i kanalizacji
tel.: 0 600894583
e mail: wod.kan@gminaosieck.pl   
            

 

Wyniki badań jakości wody uzdatnionej w SUW Osieck w lutym 2015 r.

W pliku oznaczonym literą M znajdują się wyniki badań mikrobiologicznych, a w pliku oznaczonym literą F wyniki badań fizykochemicznych wody.   

F woda uzdatniona Suw Osieck.pdf

M woda uzdatniona SUW.pdf

 

Planowane odczyty stanów wodomierzy w lutym 2015 r.

W miesiącu lutym b.r. planujemy zakończyć odczyty stanów wodomierzy w naszej gminie.
Pozostały do rozliczenia 2 miejscowości - Osieck oraz Grabianka, które chcemy "obejść" wg poniższego planu:   
Od poniedziałku 2 lutego, przez cały pierwszy tydzień miesiąca - Osieck, a na końcu - w drugim tygodniu lutego Grabianka.

Konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłaczami od 1 lutego 2015 r.

Informujemy, że w dniu 23.01.2015 r. została podpisana umowa na konserwację i eksploatację obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Gminy Osieck, na okres od 1.02.2015 r. do 31.01.2016 r. 
Konserwator został wyłoniony w drodze przetargu publicznego, w wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty i jest to firma HYDROMIX Sebastian Piętka - dotychczasowy konserwator, po rozwiązaniu umowy z ZBiEUW-K Sp. z o.o. W sprawie awarii i usterek sieci, przyłączy i obiektów wod-kan Konserwator będzie dostępny pod nr telefonu: 
0-607 695 877        

Ocena jakości wody w wodociągu publicznym w Gminie Osieck, z dnia 31.12.2014 r. dokonana przez SANEPID 

Ocena jakości wody w wodociągu publicznym w Osiecku

Planowane odczyty stanów wodomierzy w styczniu 2015 r. 

Zgodnie z zapowiedzią, wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców Gminy Osieck informuje o rozpoczęciu w przyszłym tygodniu (po święcie Trzech Króli) kolejnego spisu stanów wodomierzy w poszczególnych miejscowościach.
I tak w dniach 7-9 stycznia 2015 r. planowane są odczyty wodomierzy w miejscowościach: Natolin i NoweKościeliska. O odczytach w następnych tygodniach przyszłego roku będziemy sukcesywnie i z wyprzedzeniem informowali. 
W bieżącym tygodniu (3 tydzień 2015 r.) odczyty stanów wodomierzy będą dokonywane wg następującego planu:
1. 13.01.2015 - Sobienki + Kolonia Pogorzel
2. 14.01.2015 - Pogorzel 
3. 15.01.2015 - Rudnik 
4. 16.01.2015 - Górki   

16.01.2015  - Z powodu niezrealizowania planu odczytów wodomierzy w bieżącym tygodniu (Górki i Rudnik) plan na kolejny tydzień przedstawia się następująco:
19.01.2015 - Rudnik i Górki
21.01.2015 - Augustówka, ul. Okęcie, Leśna, Osiecka, Kołbielska i Ocznia, Jaźwiny i Grabianka
22.01.2015 - Augustówka, ul. Kolejowa, Gocławska, Radosna, Spokojna, Słoneczna
23.01.2015 - Augustówka, ul. Kolejowa, Olszowa,Wrzosowa, Młoda, Krótka     
           
Na dzisiaj (16.01), w ostatnim tygodniu stycznia planuję odczyty w Osiecku, ale to jeszcze zostanie potwierdzone lub nie, w przyszłym tygodniu. 

22.01.2015 - Odczyty w Augustówce rozpoczynają się dzisiaj, z 1-dniowym opóźnieniem. Przepraszam za opóźnienie ale wynikło ono z przyczyn niezależnych.       

28.01.2015 - Zakończona została akcja odczytów wodomierzy w miejscowościach Augustówka i Jaźwiny. 
                     Od poniedziałku 2 lutego rozpoczniemy odczyty w Osiecku.
 

Piotr Gajownik 
Inspektor ds. sieci wodno-kanalizacyjnej 
Urząd Gminy Osieck         

 

 

 

Planowane przerwy w dostawie wody w Pogorzeli

W związku z budową kanalizacji sanitarnej(odcinek w rejonie sklepu)będą miały miejsce przerwy w dostawie wody z sieci wodociągowej w Pogorzeli w dniach 3-5 grudnia 2014 r., w godzinach 7.00 - 16.00, a w razie potrzeby nawet do 19.00.

 Odczyty stanów wodomierzy i rozliczenia za zuzytą wode 

Odczyty stanów wodomierzy i rozliczenia za zużytą wodę i wytworzone ścieki są wykonywane przez Inkasenta i odbywają się cyklicznie co 3-4 miesiące. Zdaję sobie sprawę, że jest to dla wielu mieszkańców okres za długi, optymalny byłby ok. 2-miesięczny. Dlatego chcemy skrócić czas pomiędzy kolejnymi "obchodami", angażując do tego wkrótce drugą osobę. Niezależnie od tego Odbiorcy wody i Dostawcy ścieków mogą telefonicznie lub osobiście podać aktualne wskazanie swojego wodomierza i uzyskać rozliczenie. 
PROŚBA zwłaszcza do tymczasowych mieszkańców naszej Gminy (działki letniskowe) aby na koniec sezonu, jeżeli mają taką możliwość dokonali odczytu wskazania wodomierza i podali do Urzędu Gminy (p. nr 6, tel 0-25 685 70 26 w. 27, lub 0-600 894583)

Piotr Gajownik
Inspektor ds. wodociągu i kanalizacji
Urząd Gminy Osieck      
             

 

Serwis dmuchaw SECOH w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Gmina Osieck poszukuje docelowo osoby która na własny rachunek nawiązałaby współpracę z przedstawicielem producenta dmuchaw powietrza SECOH które są zainstalowane w przydomowych oczyszczalniach ścieków na terenie gminy Osieck. Taka osoba w ramach prowadzonej działalność gospodarczej, zajęła by się serwisowaniem i naprawą dmuchaw. Potrzeba wykreowania takiej działalności wynika z następujących faktów:
1. Na terenie Gminy Osieck wybudowanych zostało ok. 150 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego, z zastosowaniem napowietrzania ścieków za pomocą dmuchaw
2. Obecnie, po okresie 3 lat od wybudowania oczyszczalni, coraz częściej pojawia się potrzeba wymiany pękających, gumowych membran w dmuchawach.
3. Tylko niewielka część użytkowników oczyszczalni jest w stanie samodzielnie, bez wsparcia organizacyjnego i technicznego, wykonać we własnym zakresie czynności serwisowe / naprawcze dmuchaw.

Aktualnie, pomocy technicznej przy wymianie membran w dmuchawach, jak również w innych kwestiach związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, udziela Inspektor ds. wodociągu i kanalizacji w Urzędzie Gminy Osieck, Pan Piotr Gajownik, pokój nr 6, tel. 0-600804583, e-mail: wod.kan@gminaosieck.pl.
        

              
Zmiana nr telefonu 

Informuję, że od dzisiaj zmienił się mój nr telefonu - aktualny to: 600 894 583

Piotr Gajownik
Inspektor ds. sieci wodno-kanalizacyjnej 
Urząd Gminy Osieck 
 

Ocena jakości wody dokonana przez SANEPID w marcu 2014 r.

Ocena jakosci wody 14 03 2014.pdf

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.