Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18790
W sumie: 44156

Przedszkole Publiczne

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SOBIENKACH

 

 

Zarządzenie Nr48/2018

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach

Zarządzenie Nr48/2018

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Osieck na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostało przygotowane w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 

1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 stycznia 2018 roku :

1).rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzona w okresie od 15 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r.

2)postępowanie uzupełniające będzie prowadzone w okresie od 16 do 17 sierpnia 2018 r

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio u dyrektorów szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

 

2. Rekrutacja do przedszkoli.

Rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Osieck będzie trwać w dniach
1 – 15 marca 2018 r.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osieck zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.
Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc
w przedszkolu, w pierwszym etapie będą brane pod uwagę kryteria, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2.  niepełnosprawność kandydata;
 3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:

 1. dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
 2.  dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w przedszkolu,
 3. dziecko rodziców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Osieck,
 4. dziecko będzie korzystało z opieki i wyżywienia przez co najmniej 8 godzin dziennie,
 5. dochód, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę
  w rodzinie nie przekracza 674 zł.
 6. rodzice odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Osieck.

Rodzice wskazują we wniosku  - Karcie zapisu dziecka do przedszkola kolejność wyboru placówki.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (pierwsza strona z dokumentu PIT – rozliczenie roczne za 2017 lub 2016 rok) należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy
w Osiecku lub w przedszkolach do dnia 15 marca 2018 roku (data wpływu do urzędu).

Ważne terminy dla rodziców dzieci

22-28 luty 2018r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Od 1 do 15  marca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

19-23 marca 2018 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

26 marca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

26 marca – 6 kwietnia 2018 r. – czas dla rodziców na potwierdzenie przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

12 kwietnia 2018 r – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkoli.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka dostępny jest w przedszkolach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieck www.osieck.pl oraz w urzędzie.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Osieck jest organem prowadzącym.

 

Karta zapisu dziecka do przedszkola.pdf

Karta zapisu dziecka do przedszkola.doc

 

 

 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Publicznego Przedszkola w Sobienkach

 

Ogłoszenie

Zawiadomienie o zebraniu z rodzicami

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela Publicznego Przedszkola w Sobienkach

Wójt Gminy Osieck ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach

 

 

Wójt Gminy Osieck ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, pod nazwą "Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty"

Zarzadzenie Wójta Gminy Osieck

formularz oferty

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Osieck ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sobienkach

 

 

 

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Osieck na rok szkolny 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostało przygotowane w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:

Zgodnie zZarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 stycznia 2017 roku rekrutacja do oddziałów przedszkolnych była prowadzona do dnia 10 marca 2017 roku. Postepowanie uzupełniające będzie prowadzone w okresie od 19 do 25 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio u Dyrektora szkoły przy której jest oddział przedszkolny.

 

2. Rekrutacja do przedszkoli.

Rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Osieck będzie trwać w dniach
3-18 kwietnia 2017 r.

Od 1 września 2017 roku dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 roku), czteroletnie (urodzone
w 2013 roku) i pięcioletnie (urodzone w 2012 roku) mają ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osieck zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.
Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc
w przedszkolu, w pierwszym etapie będą brane pod uwagę kryteria, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. dziecko w wieku 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 2. dziecko niepełnosprawne, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, z rodziny wielodzietnej (min. 3 dzieci), bądź objęte piecza zastępczą,
 3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:

1) dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w przedszkolu,
3) dziecko rodziców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Osieck,
4) dziecko będzie korzystało z opieki i wyżywienia przez co najmniej 8 godzin dziennie,
5) Dochód, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę
w rodzinie nie przekracza 674 zł.
6) rodzice odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Osieck.

Rodzice wskazują we wniosku  - Karcie zapisu dziecka do przedszkola kolejność wyboru placówki.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (pierwsza strona z dokumentu PIT – rozliczenie roczne za 2016 lub 2015 rok) należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy
w Osiecku do dnia 18 kwietnia 2017 roku (data wpływu do urzędu).

Ważne terminy dla rodziców dzieci

Od 3 do 18  kwietnia 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

19-20 kwietnia 2017 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

21 kwietnia 2017 r - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

24-25 kwietnia 2017 r – czas dla rodziców na potwierdzenie przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

26 kwietnia 2017 r – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkoli.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka dostępny jest w przedszkolach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieck www.osieck.pl oraz w urzędzie.

 

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola, dla którego Gmina Osieck jest organem prowadzącym.

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Karta zapisu do przedszkola.doc

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.