Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 12236
W sumie: 177387

Przedszkole Publiczne

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SOBIENKACH

 


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2019r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego

Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji prawa i obowiązku jest zadaniem własnym gminy.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Gmina Osieck przygotowało miejsca dla dzieci:

- w wieku 3-5 lat: w przedszkolach

- w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osieck

W dniach od 22 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r.  rodzice dzieci obecnie korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach składają na rok szkolny 2019/2020 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach.

UWAGA! Deklaracja nie dotyczy rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki” w Augustówce, którzy chcą aby ich dziecko korzystało w roku szkolnym 2019/2020  z wychowania przedszkolnego  w  Publicznym Przedszkolu w Augustówce.

Deklaracja do pobrania tutaj…

W dniach od 01 marca 2019r. do 15 marca 2019r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

UWAGA! Rekrutacja dotyczy wszystkich dzieci, których rodzice chcą aby ich dziecko  korzystało  w roku szkolnym 2019/2020  z wychowania przedszkolnego  w  Publicznym Przedszkolu w Augustówce.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola do pobrania tutaj…

Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  jako pierwsza (w przypadku braku pozbawienia władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenia podpis obydwojga rodziców jest wymagalny).

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 3 placówek wychowania przedszkolnego, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Pozostałe terminy rekrutacji do pobrania tutaj…..

 

Zasady rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Podstawowym warunkiem przyjęcia do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego jest zamieszkiwanie kandydatów na obszarze Gminy Osieck (art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe).

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek „zamieszkiwania na terenie Gminy Osieck” niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe  (art. 131 ust. 2 ustawy -  Prawo oświatowe): 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wartość.

Kryteria gminne określone uchwałą Rady Gminy Osieck

 1. Rodzice są czynni zawodowo, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata- 10 pkt.
 2. Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata -5 pkt.
 3. Rodzice kandydata są zameldowani w Gminie Osieck – 10 pkt.  po 5 pkt. za każdego rodzica
 4. Kandydat będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) – 10 pkt.
 5. Dochód , o którym mowa w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – 5 pkt.
 6. Wskazanie przez rodziców w zeznaniu podatkowym Gminy Osieck jako miejsca zamieszkania -  10 pkt.  po 5 pkt. za każdego rodzica

Uchwała do pobrania tutaj…..

 

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność składanych wniosków

 


Zarządzenie Nr48/2018

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach

Zarządzenie Nr48/2018


Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Osieck na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostało przygotowane w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 

1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 stycznia 2018 roku :

1).rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzona w okresie od 15 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r.

2)postępowanie uzupełniające będzie prowadzone w okresie od 16 do 17 sierpnia 2018 r

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio u dyrektorów szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

 

2. Rekrutacja do przedszkoli.

Rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Osieck będzie trwać w dniach
1 – 15 marca 2018 r.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osieck zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.
Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc
w przedszkolu, w pierwszym etapie będą brane pod uwagę kryteria, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2.  niepełnosprawność kandydata;
 3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:

 1. dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
 2.  dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w przedszkolu,
 3. dziecko rodziców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Osieck,
 4. dziecko będzie korzystało z opieki i wyżywienia przez co najmniej 8 godzin dziennie,
 5. dochód, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę
  w rodzinie nie przekracza 674 zł.
 6. rodzice odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Osieck.

Rodzice wskazują we wniosku  - Karcie zapisu dziecka do przedszkola kolejność wyboru placówki.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (pierwsza strona z dokumentu PIT – rozliczenie roczne za 2017 lub 2016 rok) należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy
w Osiecku lub w przedszkolach do dnia 15 marca 2018 roku (data wpływu do urzędu).

Ważne terminy dla rodziców dzieci

22-28 luty 2018r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019

Od 1 do 15  marca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

19-23 marca 2018 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

26 marca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

26 marca – 6 kwietnia 2018 r. – czas dla rodziców na potwierdzenie przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

12 kwietnia 2018 r – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkoli.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka dostępny jest w przedszkolach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieck www.osieck.pl oraz w urzędzie.

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Osieck z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Osieck jest organem prowadzącym.

 

Karta zapisu dziecka do przedszkola.pdf

Karta zapisu dziecka do przedszkola.doc

 


 

Uroczyste otwarcie i poświęcenie Publicznego Przedszkola w Sobienkach


  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela Publicznego Przedszkola w Sobienkach


Wójt Gminy Osieck ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela w Publicznym Przedszkolu w Sobienkach

 


Wójt Gminy Osieck ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, pod nazwą "Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty"


Zarządzenie Wójta Gminy Osieck

formularz oferty

 


Wójt Gminy Osieck ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sobienkach

 


 

Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Osieck na rok szkolny 2017/2018

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 zostało przygotowane w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

1. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:

Zgodnie zZarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 31 stycznia 2017 roku rekrutacja do oddziałów przedszkolnych była prowadzona do dnia 10 marca 2017 roku. Postepowanie uzupełniające będzie prowadzone w okresie od 19 do 25 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio u Dyrektora szkoły przy której jest oddział przedszkolny.

 

2. Rekrutacja do przedszkoli.

Rekrutacja dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Osieck będzie trwać w dniach
3-18 kwietnia 2017 r.

Od 1 września 2017 roku dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 roku), czteroletnie (urodzone
w 2013 roku) i pięcioletnie (urodzone w 2012 roku) mają ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osieck zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.
Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc
w przedszkolu, w pierwszym etapie będą brane pod uwagę kryteria, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

 1. dziecko w wieku 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 2. dziecko niepełnosprawne, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, z rodziny wielodzietnej (min. 3 dzieci), bądź objęte piecza zastępczą,
 3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
   

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są dodatkowe kryteria:

1) dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo,
2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w przedszkolu,
3) dziecko rodziców zameldowanych na pobyt stały w Gminie Osieck,
4) dziecko będzie korzystało z opieki i wyżywienia przez co najmniej 8 godzin dziennie,
5) Dochód, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę
w rodzinie nie przekracza 674 zł.
6) rodzice odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych na rzecz Gminy Osieck.

Rodzice wskazują we wniosku  - Karcie zapisu dziecka do przedszkola kolejność wyboru placówki.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (pierwsza strona z dokumentu PIT – rozliczenie roczne za 2016 lub 2015 rok) należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy
w Osiecku do dnia 18 kwietnia 2017 roku (data wpływu do urzędu).

Ważne terminy dla rodziców dzieci

Od 3 do 18  kwietnia 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,

19-20 kwietnia 2017 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

21 kwietnia 2017 r - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

24-25 kwietnia 2017 r – czas dla rodziców na potwierdzenie przyjęcia dziecka do danego przedszkola.

26 kwietnia 2017 r – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkoli.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka dostępny jest w przedszkolach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieck www.osieck.pl oraz w urzędzie.

 

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola, dla którego Gmina Osieck jest organem prowadzącym.

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Karta zapisu do przedszkola.doc

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.