Logo Gmina Osieck

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4709
W sumie: 40664

Wydatki inwestycyjne w 2017 r.

1. Budowa linii oświetlenia drogowego w Augustówce

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości w I półroczu 2017 r. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka. Zamontowano lampy PHILIPS SGS-70W –  szt. 8 na ulicach: Krótka, Gocławska, Spokojna, Słoneczna, Sokoła i Radosna.

Całkowity koszt inwestycji: 19 547, 00 zł brutto.

 

2. Budowa linii oświetlenia drogowego w Osiecku

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Osieck. Zamontowano lampy na ul. Zacisznej, Królowej Bony, Zygmunta Augusta i Księżnej Anny.

Całkowity koszt inwestycji: 20 057,19 zł brutto.

 

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osieck w miejscowości Osieck - Kąciki

Inwestycja polegająca na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osieck w miejscowości Osieck – Kąciki, w zakresie:

- montażu przewodów linii napowietrznej nn (230 mb), 4 kompletnych opraw SGS 70 W, wysięgnik nad słupem, ogranicznik przepięć, skrzynka bezpiecznikowa izolowana oraz wykonania: czterech stanowisk słupowych pojedynczych i dwóch stanowisk końcowych;

- montażu skrzynki sterowniczej trzykomorowej oświetlenia ulicznego oraz linii zasilającej skrzynkę.

Całkowity koszt inwestycji: 6 942, 81 zł brutto.

 

4. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pogorzel

W ramach zadania Gmina zakupiła samochód pożarniczy marki Jelcz 442 014R GCBA5/24, który został przekazany do użytkowania OSP Pogorzel. Druhowie z OSP Pogorzel przeprowadzili gruntowny remont. Pojazd posiada 6-osobową kabinę dwustopniową, autopompę Rosenbauera, zbiornik wody 5000L, zwijadło szybkiego natarcia. Pojazd przystosowany jest do jazdy terenowej 4x4, posiada opony terenowe. Pojazd wyprodukowany został w  1995 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 85 000, 00 zł brutto.

 

 

 

5. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 805, ul. Pilawska w Osiecku

Inwestycja polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 805 Warszawice-Wilchta ul. Pilawska w zakresie budowy chodnika, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych oraz elementów odwodnienia od km 10+452 do km 10+914 (strona lewa) w miejscowości Osieck.

Całkowity koszt inwestycji: 9 840, 00 zł brutto.

 

6. Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz ul. Młodej

W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa betonowego wraz z równaniem i wałowaniem. Zapewniono dojazd do części zamieszkałych domów. Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka.

Całkowity koszt inwestycji: 10 000, 00 zł brutto.

 

7. Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie

W budżecie Gminy Osieck zaplanowana została pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na kolejny etap budowy drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie. W wyniku realizacji zadania zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną w ilości  219t, którą przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na budowę drogi powiatowej nr 1311W w Natolinie w kierunku Łucznicy.

Całkowity koszt inwestycji: 49 833, 45 zł brutto.

 

8. Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobienki na przedszkole

Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminy przez ustawę o systemie oświaty, polegający na zapewnieniu miejsc w przedszkolu publicznym wszystkim dzieciom 4-letnim i 3-letnim. W listopadzie 2016 roku został  wybrany wykonawca, który prowadził prace budowlane do czerwca 2017 roku. W wyniku adaptacji otworzone zostało w dniu 1.09.2017 r. Publiczne Przedszkole w Sobienkach z liczbą miejsc 50, bez kuchni. Przebudowany budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym, który pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. W ramach przebudowy powstały dwa oddziały z oddzielnymi sanitariatami, szatnia, WC personelu, WC ogólnodostępne, pomieszczenia dla cateringu, kotłownia. Przedszkole jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, stolarka, wykonanie daszków nad drzwiami, podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody wejściowe, boczne, roboty sanitarne, montaż przyobiektowej oczyszczalni ścieków, instalacja gazu, roboty elektryczne, utwardzenie kruszywem parkingu, wykonanie chodnika i ogrodzenia wewnętrznego. Do przedszkola zostało zakupione pierwsze wyposażenie: meble, dywany, zabawki, leżaki, rolety do okien.

Całkowity koszt inwestycji, obejmujący przebudowę, pierwsze wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: 747 504, 69 zł brutto.

 

    

 

 

 9. Budowa wiaty gospodarczej we wsi Nowe Kościeliska na dz. nr ew. 14/3

 Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. W ramach zadania powstała altana drewniana, kryta gontem bitumicznym z posadzką z kostki brukowej oraz ławy i stoły.

Całkowity koszt inwestycji: 23 400, 00 zł brutto.

 

 

 10. Naprawa mostu w ciągu drogi nr. 270515W w miejscowości Rudnik

Inwestycja polegająca na wykonaniu prac naprawczych mostu w ciągu drogi nr 270515W w miejscowości Rudnik nad rzeką Strugą, w zakresie:

- zabezpieczenia stopnia wodnego betonem B-20;

- wypełnienia ubytków w słupkach betonowych oraz pomalowania barierek i poręczy;

- wyregulowania rzeki w uzgodnionych miejscach.

Całkowity koszt inwestycji: 15 430, 35 zł brutto.

    

   

 

11. Doposażenie placu zabaw w Grabiance

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Wydatek pokryty został ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Grabianka.

Całkowity koszt inwestycji: 9 898, 00 zł brutto.

 

12. Budowa studni głębinowej S3 na terenie stacji uzdatniania wody w Osiecku

W 2017 r. zostało wykonane uzbrojenie studni oraz przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury, po uzyskaniu koniecznych pozwoleń. Sam otwór studzienny został wykonany jeszcze w 2016 r. W 2017 r. wykonano montaż kompletnej obudowy studziennej napowietrznej WATER LINE do samo wypływu z zasuwą DN150 i głowicą szczelną, budowę przewodu tłocznego PE DN110 wody surowej oraz kabli zasilających i sygnałowych na odcinku od nowej studni S3 do budynku SUW, montaż pompy głębinowej wraz z rurociągiem tłocznym DN 100 ze stali k.o. w otworze studziennym.

Całkowity koszt inwestycji: 161 077, 38 zł brutto.

 

13. Urządzenie ogólnego miejsca do czynnego wypoczynku we wsi Natolin - budowa obiektów małej architektury

Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina oraz sąsiedniej miejscowości Lipiny jako wspólne przedsięwzięcie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zlecono wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu pod plac zabaw, uporządkowano teren oraz zakupiono kilka urządzeń: zestaw wielofunkcyjny, huśtawki, 3 elementy siłowni zewnętrznej, 2 sprężynowce oraz 3 ławki. W miejscowości miała miejsce akcja społeczna – wspierająca forma Akzo Nobel (część urządzeń sfinansowane przez tę firmę).

Całkowity koszt inwestycji: 12 382, 94 zł brutto.

 

 

14. Budowa budynku gospodarczego wolnostojącego w konstrukcji kontenera w miejscowości Nowe Kościeliska w Gminie Osieck, na dz. nr ew. 14/3, przeznaczonego na świetlicę

W I półroczu zlecono zakup map do celów projektowych oraz wykonanie koncepcji projektowej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. Budynek wykonano w formie kontenerowej o powierzchni 36,64m2. Budynek posiada przyłącze elektryczne.

Całkowity koszt inwestycji: 63 888, 28 zł brutto.

 

 

15. Wymiana oświetlenia ulicznego po modernizacji linii - ulica Warszawska w Osiecku 

W związku z inwestycją prowadzoną przez PGE, polegającą na przebudowie linii energetycznej średniego i niskiego napięcia, kosztem Gminy Osieck był montaż lamp na niskim napięciu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości. W ramach zadania przemontowano 25 lamp istniejących ze zmianą sposobu montowania – uchwyt wysięgnika ocynkowany na wierzchołku słupa „czapka”. Montaż 2 nowych lamp oraz skrzynki bezpiecznikowej ze sterowaniem z zegarem astronomicznym. W lampach z demontażu zamontowano nowe klosze. W ramach prac wykonano także montaż przewodów linii napowietrznej na 811 mb – 4x25 mm2 i 184 mb – 2x25mm2.

Całkowity koszt inwestycji: 37 506, 76 zł brutto.

 

16. Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach

Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Całkowity koszt inwestycji: 21 211, 50 zł brutto.

 

17. Montaż lustra drogowego w miejscowości Lipiny

Inwestycja polegająca na zakupie oraz montażu lustra drogowego U-18a, 800 mm średnicy wraz ze słupkiem 3,5 m w miejscowości Lipiny, Gmina Osieck.

Całkowity koszt inwestycji: 565, 80 zł brutto.

 

 

18. Wymiana posadzki betonowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli

Zakres prac obejmował kucie starej posadzki i wykonanie podsypki, wylanie chudego betonu pod posadzkę oraz wylanie nowej posadzki o wytrzymałości nacisku do 25 ton.

Całkowity koszt inwestycji: 18 732, 00 zł brutto.

 

 

19.Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 27124W ul. Króla Zygmunta Augusta na odcinku od ul. Leśnej 

Wykonane zostały prace drogowe związane ze zmianą nawierzchni drogi gminnej Nr 271242W, ul. Króla Zygmunta Augusta w Osiecku. Zakres inwestycji obejmował korekcyjne równanie istniejącej nawierzchni drogowej, a następnie jej skropienie emulsją kationową i ułożenie na całości nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Całkowity koszt inwestycji: 94 599, 30 zł brutto.

 

 

20. Prace drogowe związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 270553W, na odcinkach działek o numerach 216/1, 215/2, 214/2 i 199 stanowiących część wyodrębnionej drogi znajdującej się w miejscowości Górki, Gmina Osieck

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Górki i Wójtowizna. Położono 1 warstwę asfaltu gr. 3cm i szerokości 3 m na długości ok. 220 mb.

Całkowity koszt inwestycji: 18 348, 99 zł brutto.

 

21. Budowa drogi utwardzoenj z tłucznia i kruszywa dolomitowego w miejscowości Rudnik

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o dł. 857,40 mb i szerokości 5,0 m oraz wierzchnią warstwę z kruszywa dolomitowego. Na zadanie uzyskaliśmy dotację z funduszu ochrony gruntów rolnych.

Całkowity koszt inwestycji: 98 240, 10 zł brutto.

 

 

22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka (Zlewnia P4)

W 2017r. wykonano kolejny etap budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do posesji oraz pompowni P4 w Augustówce (ul. Gocławska). Do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 21 posesji (umowa na zrzut ścieków). Łącznie wykonany został odcinek tłoczny o długości 660 mb oraz grawitacyjny 1.245 mb. Ilość wykonanych wszystkich przykanalików : 42 szt.

Całkowity koszt inwestycji: 713 758, 10 zł brutto.

 

       

 

23. Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku

Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

Całkowity koszt inwestycji: 9 780, 00 zł brutto.

 

 

24. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, Gmina Osieck

W lutym 2017 r. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W listopadzie 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozbudowa obejmuje budowę drugiego ciągu technologicznego.

Dotychczasowy koszt inwestycji: 127 640, 00 zł brutto.

 

25. Rozpoczęcie prac związanych z planowaną inwestycją polegającą na "Przebudowie i remoncie oraz dociepleniu budynku usługowego w Osiecku" z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowaniem miejsca spotkań dla mieszkańców

W ramach zadania został wykonany projekt adaptacji budynku.  W 2017r. wystąpiliśmy także do operatora sieci gazowej na terenie Osieck, firmy Duon, o przyłączenie budynku do sieci gazu ziemnego.

Dotychczasowy koszt inwestycji, obejmujący dokumentację projektową, inwentaryzację, zaliczkę na wykonanie przyłącza gazowego, mapy do celów projektowych: 29 740, 00 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zaprasza

Karolina Zowczak
wojt@gminaosieck.pl
Godziny przyjęć interesantów: 
pon. 9:00 - 17:00

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.